۹/۰۹/۱۳۸۷

یک روز کاری کارگروه امضا(گروه کوه)

گزارش من از این روز را می توانید اینجا و گزارش دوستان دیگرم رو اینجا مطالعه نمایید و باقی عکس ها رو هم می توانید در تصویر برابری مشاهده نمایید.