۱۱/۲۷/۱۳۸۷

کاوه رضایی،از فعالین حقوق بشر و عضو کمپین یک میلیون امضا بازداشت شد

کاوه رضایی از فعالین دانشجویی و حقوق بشری و عضو کمپین یک میلیون امضا امروز یک شنبه،بازداشت شد. کاوه رضایی پس از تماس های پی در پی وزارت اطلاعات و تهدید او،به ستاد خبری وزارت اطلاعات هشتگرد رفته بود که پس از مراجعه به آنجا، مامورین وزارت اطلاعات با عنوان این موضوع که از وزارت اطلاعات همدان دستور دارند، او را به منزل شخصی برده و با جمع آوری وسایل شخصی به مکانی نامعلوم منتقل کرده اند. قابل ذکر است که کاوه رضایی سخنگوی موسسین انجمن اسلامی جهاد دانشگاهی همدان و از دانشجویان اخراجی دانشگاه همدان است.