۱۰/۲۸/۱۳۸۷

آی امضای خونم کم شده

دارم از ذوق می میرم، آخه برو بچ ترکوندن. بیش از 600 امضا در یک روز، وای خدای من.
آخه این امتحانهای لعنتی باید العان باشه؟ من باید انتگرال بگیرم و بچه ها .... .
دم همتون گرم بچه ها. زنده باشید و پاینده. از راه دور همتون رو می بوسم.